News & Events

कोटेसन आव्हान सम्बन्धि सूचना
प्रकाशित मिति : २०७६/११/20

साँग्रिला ईन्टरनेश्नल स्कुल, गोदावरी नगरपालिका–१० रातामाटे लालितपुरमा शौचालय निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सम्बन्धित इच्छुक फर्म, कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र यस कार्यालयको ठेगाना/इमेलमा कोटेसन पेश गराउन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवश्यक कागज पत्र सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी तथा निर्माण दर/रेटको लागि विवरण भर्ने फाराम संस्थाको वेभसाईट www.shangrila.org.np मा रहेकोले डाउनलोड गरी पुर्ण रुपमा विवरण भरी पेश गर्न सकिनेछ ।
रित नपुगी र म्याद नाघी आएको निवेदनलाई मान्यता दिईने छैन । प्राप्त आवेदनहरु स्विकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
ज्ञ. अद्यावधिक नविकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
द्द. आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
घ. आ.व.२०७६/०७७ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
द्ध. विवरण सहितको कोटेसन दर/रेट फारम संस्थाको छाप लगाएर पेश गर्नु पर्ने
छ. निर्माण कार्यको लागि इच्छ जाहेरी सहितको पत्र

रित नपुगी र म्याद नाघी आएको निवेदनलाई मान्यता दिईने छैन । प्राप्त निवेदनहरु स्विकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ । सूची दर्ताको लागि विवरण भर्ने फाराम संस्थाको वेभसाईट
(www.shangrila.org.np ) मा उपलब्ध रहेकोले डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ ।

ठेगाना
साँग्रिला अर्फनेज होम
चापागाउँ, ललितपुर पो.ब.नं. ८९७५, ईपिसि १५४६ , काठमाडाँै नेपाल ।
फोन ः ०१५२६५०१२

email: info@shangrila.org.np

Download Quotation Form in PDF