News & Events

NOTICE ! NOTICE! NOTICE

मौजुदा सुची (क्तबलमष्लन ीष्कत) मा सुचिकृत हुने बारे सूचना
साँग्रिला अर्फनेज होम, नेपाललाई आ.व. २०७९÷०८० को लागी तपशिलमा उल्लेखित विभिन्न सामानहरु आवश्यक परेकोहुँदा सुचिकृतका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक बिक्रेता तथा आपूर्तिकर्ताले यस कार्यालयको ठेगाना र इमेल उचयअगचझभलत२धबष्कभलपष्लम।मभमा वा आफै यस कार्यालयमा उपस्थित भई २१ दिनभित्र सुचिकृत हुन यो सूचनाप्रकाशितगरिएकोछ ।

आपूर्ति गरिने सामाग्रीहरुको विवरणः
१) खेलकुद,स्टेशनरि तथा शैक्षिक सामाग्रीहरु
२) बिद्यालयको पाठयकम अनुसार पढ्ने पुस्तकहरु
३) स्कूल पोशाक ,स्वेटर,ट्रयाकसुट, जुत्ता ,मोजा, स्कुलब्याग
४) खाद्य सामाग्रीहरु,ग्याँस तथा सरसफाइका सामानहरु
५) फलफुल तथा तरकारीहरु
६) फर्निचर एण्ड फर्निसिङ्गका सामानहरु
७) रङ रोगन तथा रङ रोगनका कार्यहरु
८) फलाम तथा फलामका कार्यहरु
९) तार जाली (गेभिन जाली) बार सम्बन्धि कार्यहरु
१०) कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर फोटोकपि ,कम्प्युटर मर्मत गर्ने र इलेक्ट्रिक सामानहरु तथा मर्मत संभारका सामानहरु
तालिमका सामाग्रीहरूः (क) काठ र प्लाईउड (ख) कटन कपडा, बुट्टे र सादा कपडा (ग) बिजुलिका समानहरु (घ) बीउबीजनहरु
निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूः
(१)अध्यावधिक नबिकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
(२) आयकर मुल्यअभिबृध्दि करमा दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
(३) आ.व २०७८/०७९को कर चुक्ता प्रमाण पत्र
– रित नपुगी र म्याद नाघि आएको निवेदनलाई मान्यता दिइने छैन ।
– प्राप्त निवेदनहरु स्विकृत गर्ने र नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ ।
थपजानकारीको लागी निम्न नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
साँग्रिला अर्फनेज होम
चापागाउँ, गोदावरी १० लालितपुर, फोनः ०१५२६५०१२
खरिदउप समिति संयोजक ९८४२१६०७४६/९८६०३८६७१४